Gizlilik Politikası

1) Amaç:

Bu politika KVKK ile ilgili tüm kanun ve ikincil mevzuata uyum sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Şakalak Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan sonra “şirket” olarak anılacaktır.) olarak yaptığımız tüm iş ve işlemlerde sizlerden almış olduğumuz kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler gizli tutulmuş ve hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Şirketimiz her zaman kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına ilişkin gereken özen ve dikkati göstermiştir. Yine KVKK gereğince şirket içi düzenlemelerimiz özen ve dikkatle yapılmış olup; teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Bundan sonrada şirket olarak mevzuatın tarafımıza emrettiği tüm yükümlülüklere uymayı taahhüt ediyoruz.

2) Kapsam

Gizlilik Politikamız KVKK ile ilgili kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz rızanızla ya da kanuna uygunluk halleri kapsamında işlenmektedir. Söz konusu verileriniz;

 • Ürün ve hizmet kalitemizi artırabilmek,
 • Ticari faaliyetlerimizin daha sağlıklı yürütülebilmek,
 • Şirket güvenliğinin sağlanabilmek,
 • Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek,
 • Sorunlarınızın hızlıca çözümlenebilmek,

amaçları için kullanılabilmektedir.

Sizlerden gelen bazı kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler gerektiğinde kanunda açıklandığı gibi kişisellikten çıkarılmakta ve anonim hale getirilmektedir. Gizlilik Politikamız’da şirket olarak mevzuata uygunluk amacıyla ve kişisel verileri korumak maksadıyla değiştirme hakkımız bulunmakta olup güncellenmesi gerektiğinde güncellenerek gerek internet sitemizde gerekse ilgili mecralarda duyurulacaktır.

Gizlilik Politikası şirketin çözüm ortaklığı yaptığı gerçek ve tüzel kişilerin, müşterilerinin, çalışanlarının ve diğer tüm kişilerin herhangi bir yoldan elde edilen verilerinin korunmasını amaçlamakta ve bu amaç doğrultusunda düzenlemeler içermektedir.

3) Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz kanunda öngörülen zamanaşımı ve saklama sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması veya amaca uygun diğer gerekliliklerin son bulması ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili veri sahibinin talebi üzerine veya şirket tarafından kendiliğinden yapılmaktadır.

4) Kişisel Verilerin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin KVKK’nın 4. maddesinin Belirlediği İlkeler:

Kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel ilkeler aşağıdaki gibidir ve şirketin açık rızaya dayanarak veya Kanuna uygunluk halleri kapsamında işlediği verilerde de aşağıdaki ilkeler geçerli olacaktır:

 • Hukuka Uygun Olması: şirket gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve çeşitli yollardan topladığı kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin kaynağını ve hukuka uygunluğunu kontrol etmektedir. Verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesi şirket için değerlidir.
 • Dürüstlük Kurallarına Uygun Olması: şirket gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve çeşitli yollardan topladığı kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin kaynağını ve hukuka uygunluğunu kontrol etmektedir. Verilerin dürüstlük kurallarına uygun olarak elde edilmesi şirket için vazgeçilmez bir prensiptir.
 • İşlendikleri Amaçla Sınırlı, Ölçülü ve Bağlantılı Olması: şirket çeşitli yollardan elde ettiği kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri işlendikleri amaca uygun, işlenme amacıyla sınırlı, ölçülü ve hizmetin ifasının gerektirdiği ölçüde kullanmaktadır.
 • Kişisel Verilerin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Doğru Olması: şirket gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve çeşitli yollardan topladığı kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin yanlış bilgi içermemesine ve doğru olmasına önem vermektedir. Fakat şirketin müşterilerinin veya muhatap olduğu gerçek ve tüzel kişilerin beyan ettiği kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin doğruluğunu araştırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle beyan edilen verilerin doğru olduğundan bahisle işlemler yürütülmektedir.
 • Gerektiğinde Güncel Olması: Şirket çeşitli şekillerde elde ettiği kişisel verilerde ve/veya özel nitelikli kişisel verilerde değişiklik olmuşsa, söz konusu değişikliğin şirkete iletilmesine ve iletildiği takdirde verinin gerçekleştirmektedir.
 • Belirli ve Meşru Amaçlar İçin İşlenmesi: Şirket kişisel verileri veri sahibinin verdiği açık rıza veya kanunen öngörülen istisnalar çerçevesinde açık rıza almaksızın işlemektedir. Her kişisel verinin işlenme amacı belirli olup meşru olmayan hiçbir amaç için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.
 • Kanunda Öngörülen ve/veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olacak Süre Kadar Muhafaza Edilmesi: Şirket elde ettiği kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ilgili kanunlarda öngörülen sürelerle sınırlı olmak üzere saklamaktadır. Bu nedenle sözleşme kaynaklı kişisel verileri zamanaşımı ve Kanunların öngördüğü uyuşmazlık çıkma süreleri, Ticaret, Borçlar ve Vergi Hukukunun gereklilikleri kadar saklamaktadır. Söz konusu amaçlar son bulduğunda veriyi anonimleştirmekte, yok etmekte veya silmektedir.

5) Veri Minimizasyonu

Çeşitli şekillerde ulaşan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler şirketimizin sistemine aktarılmakta ve gerekli olduğu kadar işlenmektedir. Veriler şirket tarafından amaca uygun olarak toplanmakta ve amaçla ilgisi bulunmayan veriler toplanmamaktadır. Amacı aşan fazla veriler şirket sistemine kaydedilmez, silinir veya anonim hale getirilir. İstatistiki amaçlar ile ilgili haklar mahfuzdur.

6) Verilerin Gizliliği ve Güvenliği

Şirket olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliğine önem verilir ve herhangi bir şekilde şirketimize ulaşan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz gizli tutulur. Şirket faaliyetini yürüttüğü her aşamada söz konusu verilerin gizliliğine riayet etmekte ve şirket gizlilik politikası ile konuya ilişkin diğer politikalara uymaktadır.

Çeşitli yollardan toplanan kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, veri sahibin haklarına zarar gelmemesi ve verilerin korunabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ayrıca mevzuatın izin verdiği sınırlarda kalmak kaydıyla kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri paylaştığımız üçüncü kişilerden de gerekli olduğu durumlarda veri koruması talep edilmektedir. Güvenliğe ilişkin olarak IT birimimiz gerekli önlemleri almış ve almaya devam etmekte olup programlarımız güncellenmekte ve devamlı olarak yenilenmektedir. Gerekli ve yeterli korumanın sağlanması için teknolojik açıdan tüm gereklilikler yerine getirilmekte ve standartlara uygunluk sağlanmaktadır.

7) Verilerin Güncelliği

Şirkette güncellik ilkesi esastır. Çeşitli şekiller ve yollardan elde edilen kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler gerekli olduğu durumda ya da taleple güncellenebilmektedir. Güncellemeye ilişkin gerekli önlemler de şirket tarafından alınmaktadır.

8) Verilerin Doğruluğu

Beyan edilen kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin doğruluğu ilkesi şirket tarafından benimsenmiştir. Şirketin müşterilerinin veya muhatap olduğu gerçek ve tüzel kişilerin beyan ettiği kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu nedenle beyan edilen verilerin doğru olduğu kabul edilerek iş ve işlemler yürütülmektedir.

Bu taahhütnamede yer alan hususların yerine getirilmesi, gerekli ihbar ve tebligatların yapılabilmesi için 1. maddede yer alan adresler tarafların yasal ikametgâh adresi olarak belirlenmiştir. Adres değişiklikleri değişiklik tarihinden itibaren üç (3) günlük sürede karşı tarafa bildirilmediği takdirde bu taahhütnamede yer alan adrese gönderilecek ihbar ve tebligatlar bizzat taraflara yapılmış sayılacaktır.

9) Kişisel Verilerin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi şirkete ait Aydınlatma Metinlerindeki amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu Aydınlatma Metinleri işlenen kişisel veriye ve/veya özel nitelikli kişisel veriye veya ilgili kişinin kim olduğuna göre değişebilmektedir. Aydınlatma Metinlerinin içeriğine göre kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenme amaçları da değişebilmektedir.

10) Reklam Amacıyla Kişisel Verilerin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Reklam amaçlı gönderilen elektronik iletilerde alıcıdan onay alınması gerekmektedir. Bu nedenle ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Söz konusu husus “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik”’te de açıkça düzenlenmiştir.

Şirket reklam amaçlı elektronik ticari ileti gönderirken yukarıda bahsi geçen Kanun hükümlerine uygun davranmaktadır. Yine Kanuna uygun olarak onayın alınmasına ve onayın detaylarına riayet etmektedir. Söz konusu onay; her türlü elektronik iletişim aracıyla veya yazılı olarak fiziki ortamda alınabilir. Onayda esas olan ticari elektronik ileti alıcısının, ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanının varlığı, elektronik iletişim adresi ve ad-soyadının bulunmasıdır.

Alıcıdan alınan onay, şirketin mal ve hizmetlerini pazarlamak, tanıtmak, işletmesini tanıtmak, tanınırlığını sağlamak, kutlama, temenni ve tebrik vb. içeriklerle tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim adreslerine de gönderilen tüm ticari elektronik iletileri kapsamaktadır.

Tüm bunların haricinde elektronik ticari ileti gönderilmeden önce kişiler verilerinin işlenebileceği konusunda aydınlatılmakta ve gerektiği durumda açık rızaları alınmaktadır. Bu nedenle reklam amacıyla elektronik ticari ileti gönderilirken de 6698 Sayılı KVKK hükümlerine uygun davranılmaktadır.

11) Sözleşme İlişkisi İçerisinde Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Müşteriler veya müşteri adayları ile sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, sözleşme uyarınca toplanmış olan veriler açık rıza alınmaksızın şirket tarafından kullanılabilir. Söz konusu kişisel veriler hizmetin ifası, sözleşmenin icrası, ticari faaliyetin yürütümü ve gereklilikler çerçevesinde kullanılmaktadır. İşbu veriler müşterilerle iletişime geçerek her zaman güncellenebilir.

12) İş- Çözüm Ortakları ve Ticari Ortaklarla Paylaşılan Kişisel Veriler

Şirket kişisel verilerin paylaşılması konusunda hukuka uygun davranmayı ilke haline getirmiştir. Bu nedenle iş - çözüm ortakları ve ticari ortakları ile veri paylaşırken mevzuata uygun davranmaktadır.

Şirket veri gizliliği taahhüdü ile sadece hizmetin ifası, işin yürütümü ve ticari faaliyetin sürdürülebilmesi için gereken kadar kişisel veriyi iş - çözüm ortakları ve ticari ortakları ile paylaşmaktadır. Paylaşılan veriyle birlikte iş - çözüm ortakları ve ticari ortaklarından mutlaka veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin gereken idari ve teknik tedbirleri alması talep edilmektedir.

13) Otomatik Sistemler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Veriler ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Veriler:

Otomatik sistemler aracılığıyla kişilerin açık rızası olmaksızın elde edilen bilgilerden edinilen veriler kişilerin aleyhine kullanılamaz. Şirket otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen kişisel verilerde ve/veya özel nitelikli kişisel verilerde ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranmaktadır.

14) ……………... Çalışanlarına Ait Kişisel Veriler ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Hukuki Yükümlülükler Çerçevesinde Yapılan İşleme:

Çalışanlara ait kişisel veriler, verinin işlenmesine ilişkin mevzuatta açıkça hüküm bulunması veya kanunen öngörülen yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca açık rızası alınmaksızın şirket tarafından işlenebilir. Söz konusu verilerin işlenmesi mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sınırlıdır.

İş Sözleşmesi ve İş İlişkisi Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Çalışanların kişisel verileri şirketle çalışanların iş ilişkisinin sağlanabilmesi için gerekli olduğu kadar ölçülülük çerçevesinde çalışanların açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir. Şirket her durumda çalışanlara ait verilerin korunmasını, gizliliğini ve bu hususta gereken tedbirleri alacağını taahhüt etmektedir.

Çalışanlara Ait Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi:

KVKK uyarınca özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için verisi işlenecek kişinin açık rızası ve ek olarak Kurul tarafından öngörülen gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Şirket KVKK’na ve Kurulun esaslarına uygunluk çerçevesinde özel nitelikli kişisel verileri işlerken gerekli olduğu durumda hem ilgilinin açık rızasını hem de kanunun belirlediği gereken önlemleri almaktadır. Ancak özel nitelikli kişisel veriler Kanunda öngörülen istisnai hallerle ilgili kişinin açık rızası olmaksızın sınırlı ve ölçülü olmak koşuluyla işlenebilir.

Otomatik Sistemler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Veriler:

Çalışanların otomatik sistemlerde bazı kişisel verileri işlenebilmektedir. Söz konusu veriler çalışanlara ilişkin çeşitli değerlendirmelerde kullanılmaktadır. Çalışanların kendilerine ilişkin ortaya çıkan aleyhe sonuçlara itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz, şirket içi kurallara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. İtiraz şirket içinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Kişisel Verilerin Çalışanların Yararına İşlenmesi:

Çalışanlara ait kişisel veriler, çalışanın menfaatine ilişkin işlemler için iş sözleşmesinin sağladığı ilişki çerçevesinde açık rıza alınmadan Şirket tarafından işlenebilmektedir. Yine şirket ile iş ilişkisine ilişkin ihtilaflar içinde, şirket çalışanlara ait kişisel verileri işleyebilir.

Şirket İçi Telekomünikasyon, İnternet Ve İletişim:

İşin ifasının daha kolay sağlanabilmesi adına şirket tarafından şirket içi çalışanlara bilgisayar, telefon, araba, uygulamalar, yazılımlar ve e-posta tahsis edilebilmektedir. Şirket tahsis ettiği araçlar üzerindeki kişisel verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Bu hususlara ilişkin şirket gerekli Aydınlatma Yükümlülüğünü de yerine getirmektedir.

Çalışan ise kendisine tahsis edilen araçları özel amaçları için kullanamaz. Sadece işin ifasını sağlamak maksadı ile kullanması zorunludur. Yine çalışan şirket ile çalışma ilişkisinin başladığı andan itibaren tahsis edilen araçlarda iş ve işin gerekliliği dışında hiçbir veri, bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.

15) Yurt İçi Ve Yurt Dışına Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirket kişisel verileri, hizmetin ifası ve ticari faaliyetin yürütülebilmesi amacıyla iş-çözüm ortakları, gerçek ve tüzel kişiler, ticari ortakları ve hissedarları ile paylaşabilir. Yine şirket tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen ve ticari faaliyetin yürütülebilmesi için gerekli hizmetin sunulmasını sağlamak amacıyla kişisel verileri sınırlı ve ölçülü olarak tedarikçilerine aktarabilecektir.

şirket KVKK’da öngörülen şartlara uygun olarak ve Kurul’un belirlediği esaslar çerçevesinde kanuna uygunluk halleri kapsamında veyahut ilgili kişinin açık rızası ile yurt içi ve yurt dışına veri aktarımı yapabilir.

Şirket kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri aktarırken KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun davranmaktadır.

16) Bilgi Talep Eden İlgilinin Hakları

6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına alınmıştır. Şirket Kanun uyarınca veri işlenmeden önce ilgilinin aydınlatılması ve gerektiği durumda açık rızasının alınmasının gerektiğini, veri işlendikten sonra ilgilinin verisi hakkında bilgi talep etme, güncellenme, silinme, yok etme ve anonim hale getirme hakkının olduğunu kabul etmektedir.

İlgili kişiler “6698 Sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Talep Formu”’na şirketin internet sitesinden ulaşarak kişisel verileriyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Yukarıda bahsedilen taleplere ilişkin başvurular şirketin internet sitesinden veya şirketten temin edilen başvuru formunun eksiksiz doldurulması ile yapılmaktadır. Başvuru formu ıslak imza ile imzalanarak (kimlik fotokopisi ile birlikte) Noter vasıtasıyla, iadeli taahhütlü postayla, şirketimiz adresine kaydedilmiş KEP adresine veya kurumsal uzantılı e-posta adresine iletilebilecektir. Başvurular, ilgili kişinin şahsına ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamaz. Ek olarak başkası adına yapılan bilgi talebi de şirket tarafından cevaplanmayacaktır. Bilgi talebinde bir başkası adına yapılan başvuru yapıldığı şirket tarafından tespit edilirse; Şirketin her türlü dava ve talep hakkı saklıdır. İlgili kişinin talepleri şirkete ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Şirket gerekli görürse başvuru yapan ilgili kişiden başka bilgi ve belge talep edebilecektir. Bu haklarınızı kullanabilmenizi sağlayan başvuru sürecine ilişkin “6698 Sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Talep Formu” Şirket tarafından hazırlanarak KVKK sekmesinde bulunan Aydınlatma Metni içerisine indirilebilir şekilde PDF formatında yüklenmiştir. Başvuru usul ve esaslarına uyularak yukarıda bahsedilen haklar sizler tarafından kullanılabilecektir.

17) Gizlilik İlkesi

Şirkete çeşitli şekil ve mecralardan ulaşmış olan kişilere ait tüm kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler gizlidir. Verinin işlenme amacı ve kanuna uygunluk nedenleri olmaksızın hiç kimse kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri kullanamaz, çoğaltamaz, aktaramaz, kopyalayamaz.

18) Denetim ve İşlem Güvenliği

Çeşitli şekil ve mecralardan toplanan kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, veri sahibin haklarına zarar gelmemesi ve verilerin korunabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ek olarak Hukuka Uygunluk çerçevesinde kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de gerektiği durumda veri koruması talep edilmektedir. Yine yazılım programlarımız güncellenmekte, devamlı olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. Üst düzey koruma sağlanması için teknolojik açıdan tüm gereklilikler yerine getirilmektedir ve standartlara uygunluk sağlanmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak şirket kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunabilmesi için gereken tüm iç ve dış denetimleri yaptırmaktadır.

19) Kişisel Veri İhlallerinin Bildirimi

Kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal durumu söz konusu olduğunda, şirket kendisine bildirilen ihlalleri gidermek için derhal gerekenleri yapmak için harekete geçer. İlgilinin zararını ortadan kaldırmak veya en aza indirebilmek için gereken tüm tedbirleri alır.

Kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin dışarından yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda şirket söz konusu hususu Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmektedir. İhlallerin bildirimi için şirketimizin internet sitesinde belirtildiği şekilde başvuru yapılabilecektir.

20) Diğer Hususlar

18 yaşın altındaki şahısların Web Sitesi’ni ebeveynlerinin refakati altında ziyaret etmesi gerekmektedir. Ebeveynlerinin refakati olmadan bu Web Sitesi’ni kullanmamaları ve hiçbir kişisel verini paylaşmamaları gerekmektedir.

Web sitelerimizden, iletişim bilgilerinin, tercihlerin ve diğer kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olması sağlanabilir. e-posta yoluyla şifre, kredi kartı bilgileri veya diğer kişisel veriler talep edilmemektedir.

Tarafımızdan gelmiş gibi görünen ve kişisel verilerinizi talep eden bir mesaj aldığında, yanıt vermemelidir.

Duyuru ve bilgilendirme listelerinde yer almak istenmiyorsa, tercihler güncellenmelidir. Şirketimiz tarafından, bildirim ve iletişim amaçlı gelen ticari-elektronik iletilere erişim ve kontrol yetkisi kullanıcının elindedir. Hizmet ve servislere olan üyelikler devam ederken, tarafınız ile iletişim kurulması istemez ise, dijital mecralarda “İPTAL” hakkı kullanabilir. İptal işlemi şirkete ücretsiz SMS göndererek ya da çağrı merkezimize ulaşarak gerçekleştirebilir.

Şirketimiz spam e-posta göndermemektedir. Kişisel verilerinizi (e-posta adresiniz de dâhil olmak üzere) doğrudan pazarlama veya reklam amacıyla izniniz olmaksızın kullanmamaktayız ve hiçbir üçüncü tarafla paylaşmamaktayız.

21) Güncelleme

Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler yapıldığı tarihler itibariyle aşağıda listelenecektir.

Politika Güncelleme Tarihi

Değişiklikler